Kalibrácia a korekcia hmotnosti

Kalibračná a Tepelná konštanta pre kalibráciu a korekciu merania hmotnosti

Kalibrácia hmotnosti váhy sa vykonáva pri okolitej teplote ktorá je meraná do CtmuTemperature[2].Value. Táto teplota sa pri kalibrácii zaznamenáva do Weight[0].CalibTemp. Hodnota teploty je typu long 32 bit a je meraná a ukladaná s presnosťou na stotiny stupňa celzia. Zaznamenaná teplota je celé číslo so znamienkom v stotinách stupňa celzia. Napríklad 2215 je 22,15 stupňov celzia, -375 je -3,75 stupňov celzia. Táto kalibračná teplota  Weight[0].CalibTemp je zaznamenaná v registri MREG_WEIGHT_VALUE_CALIB ako pole iData[] datového registra FileReg[0] štvrtý až siedmy bytes. 

Výpočet hmotnosti

if(CtmuTemperature[2].Error) lWeight.Val = Weight[0].CalibTemp; 
else lWeight.Val = CtmuTemperature[2].Value;    TempWeight2 = (long)round((double)(((float)(Weight[0].CalibTemp - lWeight.Val))/100.0 * Weight[0].TempConst));
  lWeight.Val = (long) (((float) dwvValue.Val * 1000.0) / Weight[0].CalibValue) - Weight[0].Tare + lTempWeight2 ;

Toto je kód pre výpočet hmotnosti v gramoch za použitia kalibračnej tepelnej konštanty Weight[0].CalibTemp

Weight[0].TempConst je tepelná konštanta pre tepelnú korekciu chyby váženia vplyvom okolitej teploty. Vyjadruje korekciu koľko gramov je odchýlka na zmenu jedného stupňa celzia. Je typu float 24 bit.